Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen är utformad som ett hjul eftersom upp­hand­lingar ofta förnyas när avtalsperioden löper ut. Hjulets olika delar illu­str­e­rar den tidåtgång varje steg tar.

Schematisk bild över upphandlingsprocessen
Upphandlingsprocessen 1. Planering 2. Förfrågningsunderlag 3. Annonsering och anbudstid 4. Öppning 5. Anbudsutvärdering 6. Tilldelningsbeslut 7. Avtalstecknande 8. Uppföljning

1. Planering

I planeringsfasen lägger beställaren grunden för hela upphandlingen. Här undersöker beställaren ofta marknaden och har kontakter med leverantörer.

2. Upphandlingsdokument

Beställaren utformar upphandlingsdokumentet med den kravspecifikation och de dokument som ska bifogas, såsom avtalsförslag och anbudsformulär. Detta är en intern fas, då beställaren inte för några diskussioner med leverantörer.

3. Annonsering och anbudstid

Beställaren annonserar sina upphand­lingar och talar om vilka regler som ska följas när det gäller annonsering. Leverantören får också veta vad som händer under anbudstiden.

4. Öppning

Beställaren öppnar de inkomna anbuden.

5. Anbudsutvärdering

Beställaren prövar varje inkommet anbud mot kraven som ställts i upphandlingsdokumentet. Prövningen omfattar kvalifice­ring och utvärdering.

6. Tilldelningsbeslut

Beställaren meddelar sitt val av leverantör. Leverantören får samtidigt information om sin rätt att begära överprövning.

7. Avtalstecknande

Avtal tecknas mellan beställare och leverantör.

8. Uppföljning

Alla berörda avsätter tid för utvärdering och uppföljning av avtalet.