Upphandlingskontoret - Upphandlingssamverkan i Jämtlands län

5. Anbudsutvärdering

Beställaren prövar varje inkommet anbud mot kraven som ställts i upphandlingsdokumentet. Anbudsutvärderingen omfattar kvalifice­ring och utvärdering.

Vid utvärdering av anbuden utvärderar Upphandlingskontoret om anbuden uppfyller de krav på leverantören och varan/tjänsten som specificerats i upphandlingsdokumentet. I upphandlingsdokumentet har också angetts om det är det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt, eller det som har lägst pris som ska antas. Inga nya eller ytterligare kvalificerings - och/eller utvärderingskriterier än de som återfinns i upphandlingsdokumentet får tillkomma. Absolut sekretess råder fortfarande.

Navigering Nästa Föregående Tillbaka till översikt